Chef / Kurt Gutenbrunner

Kurt Gutenbrunner

Wallsé and the KGNY Restaurant Group

Awards

Semifinalist, Best Chefs 2008

Semifinalist, Best Chefs 2009

Semifinalist, Best Chefs 2010

Semifinalist, Best Chefs 2012

Events featuring Kurt Gutenbrunner