Chef / Sam Talbot

Sam Talbot

Mondrian Soho Hotel - NYC

Recipes by Sam Talbot