Chef / Shin Tsujimura

Shin Tsujimura

Nobu 57, NYC