Chef / Roy Yamaguchi

Roy Yamaguchi

Roy's Honolulu

AWARD WINNER

Awards

Winner, Best Chefs 1993