Chef / Thomas Zacharias

Thomas Zacharias

The Bombay Canteen, Mumbai, India